Výuka

Pracovníci skupiny SAZE se podílejí na výuce následujících předmětů:
Základy konstrukčních technologií v elektronice (ZKTE)
Číslo předmětu: 450-2032
Vlastní stránky předmětu: zde (pouze s vpn či v rámci všb)

Cíle předmětu: Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní teoretické znalosti ale především základní praktické dovednosti z technologií výroby elektronických konstrukcí od návrhu jedno i několikavrstvých DPS, jejich výroby, přípravy k osazením, osazení atd. Absolventi na základě získaných znalostí budou schopni základní orientace v konstrukční i realizační dokumentaci zařízení, budou schopni vytvořit základní konstrukční a výrobní dokumentaci k zadanému produktu a tento vyrobit.

Základy elektromechaniky pro řízení (ZEMR)
Číslo předmětu: 450-2022
Vlastní stránky předmětu: zde (pouze s vpn či v rámci všb)

Cíle předmětu: Seznámit studenty s komplexností zadání a řešení elektromechanických strojů a celků. Vlivy okolí na mechanismus a jeho řízení pro danou úlohu. Student nabyde základní vědomosti o vztahu implementované mechaniky a elektroniky ve stroji. Souvislostech mechanické koncepce a návaznosti elektronických informačních a akčních členů. Student nabyde základní vědomosti o vztahu implementované mechaniky a elektroniky ve stroji. Souvislostech mechanické koncepce a návaznosti elektronických informačních a akčních členů.

Operační systémy reálného času (OSRČ)
Číslo předmětu: 450-4009
Vlastní stránky předmětu: zde (pouze s vpn či v rámci všb)

Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními znalostmi z oblasti operačních systémů reálného času (RTOS). Studenti získají schopnost se dobře orientovat v možnostech operačních systémů RTOS pro různé aplikace zejména pro řízení v reálném čase. Rovněž budou umět správně volit příslušný RT operační systém pro danou aplikaci a také s ním pracovat.

Řídicí systémy s počítači (RSsP)
Číslo předmětu: 450-4003
Vlastní stránky předmětu: zde (pouze s vpn či v rámci všb)

Cíle předmětu: Po absolvování předmětu bude student umět charakterizovat základní vlastnosti kritických systémů reálného času a ovládat základní strukturované postupy analýza návrhu systémů reálného času. Seznámí se i s moderními trendy v oblasti návrhu a implementace jako jsou objektové postupy, návrhové vzory, komponentní technologie a nástroje vývoje distribuovaných aplikací i problematiku jejich implementace.

Senzorické systémy pro automotive (SSA)
Číslo předmětu: 450-8703
Vlastní stránky předmětu: zde (pouze s vpn či v rámci všb)

Cíle předmětu: Studenti se v tomto předmětu seznámí se skupinou senzorů a senzorických systémů implementovaných v dopravních prostředcích a systémech jejich testování. Studium umožní orientaci v problematice současných senzorických systémů v oblasti automotive.

Senzory a měření (SaM)
Číslo předmětu: 450-2003
Vlastní stránky předmětu: zde (pouze s vpn či v rámci všb)

Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy převodu neelektrických veličin na elektrický signál, se základními vlastnostmi a konstrukčním provedením senzorů a metodami měření neelektrických veličin používanými v průmyslové praxi. Získané znalosti metod měření neelektrických veličin, principů vlastností a konstrukce snímačů umožní přistupovat kvalifikovaným způsobem při výběru snímačů pro potřeby měřících a řídících systémů.

Řízení provozu (inteligentních) budov (RP(I)B)
Číslo předmětu: 450-2047
Vlastní stránky předmětu: zde (pouze s vpn či v rámci všb)

Cíle předmětu: Seznámit s podsystémy řízení budov, s problematikou provozu budov, technickými prostředky pro řízení budov a programovýn vybavením pro dozorování a řízení budov. Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby.Dovede navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov. Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby.Dovede navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov.

Diagnostické a testovací systémy (DTS)
Číslo předmětu: 450-4014
Vlastní stránky předmětu: zde (pouze s vpn či v rámci všb)

Cíle předmětu: Cílem předmětu je orientace studentů v metodách a prostředcích automatických diagnostických systémů, jejichž použití přispívá ke zvýšení spolehlivosti a snížení poruchovosti technických systémů. Studenti získají vědomosti pro samostatnou orientaci v oblasti nedestruktivní diagnostiky, zaměřené zvláště na diagnostiku elektrických obvodů a použití nástrojů umělé inteligence.

Elektrárny (EL)
Číslo předmětu: 410-2303/01

Cíle předmětu: Po absolvování předmětu student umí definovat základní pojmy z oblasti elektrárenství, vysvětlit a popsat základní a netradiční typy elektráren, aplikovat získané poznatky do praxe, dokázat se orientovat při řešení náročných provozních stavů, vypočítat základní a složité údaje související s provozem, interpretovat poznatky a prokázat inženýrské myšlení a tvůrčí přístup při řešeni nových problémů.

Mikrosnímače a speciální měření (MSM)
Číslo předmětu: 450-4010
Vlastní stránky předmětu: zde (pouze s vpn či v rámci všb)

Cíle předmětu: Studenti se v tomto předmětu seznámí s perspektivní skupinou mikroelektronických prvků - mikroelektronickými senzory a s jejich uplatněním při měření neelektrických veličin, což jim umožní orientaci v problematice automatického získávání vstupních informací systémů pro řízení v oblasti průmyslu, lékařské techniky, robotiky a navigace.

Průmyslová robotika (PR)
Číslo předmětu: 450-4019
Vlastní stránky předmětu: zde (pouze s vpn či v rámci všb)

Cíle předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům informace z oblasti mechatroniky a robotechniky, aby byli schopni orientovat se v jejich mechanických strukturách, posuzovat vhodnost jejich nasazení ve výrobních procesech a navrhovat jejich řídicí systémy včetně použití metod a prostředků umělé inteligence. Schopnost orientace v oblasti průmyslové robotiky, přehled principů, metod a nástrojů robotiky, schopnost návrhu robotických systémů, speciální orientace na aplikace metod umělé inteligence. Studenti budou schopni orientace v oblasti průmyslové robotiky, přehledu principů, metod a nástrojů robotiky. Získají schopnost návrhu robotických systémů se speciální orientací na aplikace metod umělé inteligence.

Kromě výše uvedených předmětů, které se vyučují na VŠB-TUO se skupina specializuje a je schopna a ochotna poskytnou materiály či seznámení s problematikou obnovitelných a alternativních zdrojů energií jako jsou:

  • Vodíkové technologie
  • Tepelná čerpadla
  • Fotovoltaické systémy
  • Termální systémy
  • Systémy pro kogeneraci